top of page

Allgemene Voorwaarden

Status: 04/04/2021

Deze voorwaarden

(1) Deze website (de "Site") en / of de diensten, inclusief alle bijbehorende mobiele applicaties (samen: de "Diensten") en alle andere diensten die we onze klanten aanbieden tijdens onze zakelijke activiteiten (de " Aangeboden diensten "), evenals de boeking van dergelijke aangeboden diensten (de" boeking ") via de site, is eigendom van Jasmin Pamminger en wordt door hem beheerd (hierna ook:" wij "," ons "en" onze ") . Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder bezoekers of gebruikers (gezamenlijk "Gebruiker" of "U") de Site en / of de Diensten kunnen bezoeken of gebruiken en boekingen kunnen maken.

(2) Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de diensten, verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en hiermee op bindende wijze akkoord te gaan. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden, mag u de site niet bezoeken of de services gebruiken. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site bezoekt, de diensten gebruikt of boekingen maakt. In deze algemene voorwaarden leest u wie we zijn, hoe u boekingen kunt maken en annuleren en wat u kunt doen bij problemen.

(3) U bevestigt dat u meerderjarig bent en over de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid beschikt om een ​​bindende overeenkomst aan te gaan op basis van deze algemene voorwaarden en om de diensten te gebruiken en boekingen te maken. Als je minderjarig bent, heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogden nodig om van de diensten gebruik te maken of boekingen te maken.

Boeking van aangeboden diensten

(1) U kunt boekingen maken om de aangeboden diensten te kopen. Via onze site of onze diensten kunnen wij u toestemming geven om afspraken te maken voor het gebruik van de diensten die wij aanbieden. Als u een afspraak maakt voor een van onze aangeboden diensten, gaat u ermee akkoord om op de aangegeven tijd op de aangegeven locatie te zijn en de weergegeven prijs over te maken met behulp van de overeengekomen betaalmethode. Kunt u zich niet aan de afgesproken afspraak houden, dan stemt u ermee in deze afspraak uiterlijk 24 (vierentwintig) uur voor het oorspronkelijk afgesproken tijdstip af te zeggen. Als je een afgesproken afspraak niet of niet tot 24 (vierentwintig) uur van tevoren annuleert, ontvang je geen restitutie voor reeds gedane betalingen.

(2) We kunnen om betaling vragen voor een specifieke aangeboden dienst. Wanneer u een betaling doet in onze aangeboden diensten, gaat u ermee akkoord dat:

i) U bent verantwoordelijk voor het lezen van de volledige invoer en beschrijving van de aangeboden diensten voordat u een bindende boeking maakt, en

(ii) u gaat een juridisch bindend contract aan om een ​​aangeboden dienst te boeken wanneer u het boekingsproces voltooit.

(3) U kunt de aangeboden diensten en beschikbare afspraken die u wilt boeken selecteren en ze in een winkelwagentje ophalen door de juiste selectie te maken (bijv. Soort aangeboden diensten, bedrag (indien van toepassing), datum en tijd van de afspraak) en klik op de respectieve knop. Onze prijzen staan ​​vermeld op de site of in de services. We behouden ons het recht voor om onze vermelde prijzen voor aangeboden diensten op elk moment te wijzigen (op voorwaarde dat u alleen het bedrag in rekening wordt gebracht dat u vóór de prijswijziging had afgesproken) en om onbedoelde prijsfouten met toekomstig effect te corrigeren.

(4) Voordat u op de knop "Boeken" klikt, worden alle services en datums die u hebt geselecteerd, inclusief de totale prijs, opnieuw weergegeven in een boekingsoverzicht. U kunt dan eventuele invoerfouten herkennen en corrigeren voordat u uw definitieve, bindende boekingsopdracht geeft. Door op de knop "Boek met betalingsverplichting" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de boeking van de aangeboden diensten op de geselecteerde datum. De bestelling kan echter alleen worden geplaatst en verzonden als u deze voorwaarden heeft geaccepteerd door op het overeenkomstige vakje te klikken en deze dus in uw boekingsopdracht heeft opgenomen.

(5) Wij sturen u vervolgens een automatische ontvangstbevestiging van uw boekingsopdracht per e-mail, waarin uw boekingsopdracht opnieuw wordt vermeld en die u vervolgens kunt afdrukken of opslaan met de betreffende functie. De automatische ontvangstbevestiging bewijst alleen dat wij uw reserveringsopdracht hebben ontvangen, het is nog niet onze aanvaarding van deze bestelling.

(6) De juridisch bindende overeenkomst voor het boeken van de aangeboden diensten komt pas tot stand als we u een bevestigingsmail sturen. We behouden ons het recht voor om uw boekingsverzoek niet te accepteren. Dit geldt niet in gevallen waarin wij een betaalmethode aanbieden - en u kiest deze betaalmethode voor uw bestelling - waarbij direct een betaalproces wordt gestart (bijv. Elektronische overboeking of realtime overboeking via PayPal, Giropay, Paydirekt). In dat geval wordt het wettelijk bindende contract geacht te zijn gesloten wanneer u het boekingsproces, zoals hierboven beschreven, start met behulp van de knop "Boek met betalingsverplichting".

(7) Het contract kan in het Duits of Nederlands worden gesloten. Na het sluiten van het contract worden de voorwaarden bij ons bewaard, u heeft er dan geen toegang meer toe.

(8) De vergoedingen voor de aangeboden diensten zijn verschuldigd vóór aanvang van de dienst. In het geval dat de betaling voor de aangeboden diensten offline moet gebeuren, verbindt u zich er hierbij toe om de volledige betaling te verzenden vóór het geplande tijdstip van de afspraak. We behouden ons het recht voor om de aangeboden diensten op elk moment te weigeren als hiervoor geen betaling is ontvangen.

Restitutie is niet onderhevig aan annuleringsbescherming

Afspraken voor aangeboden diensten kunnen af ​​en toe worden geannuleerd vanwege gebeurtenissen buiten onze controle, zoals natuurrampen. In deze gevallen krijgt u uw geld terug.

Opslag van online betalingsgegevens

U kunt een voorkeursbetaalmethode opslaan voor de toekomst. In dit geval slaan we deze betalingsinformatie op in overeenstemming met de toepasselijke branchenormen, indien beschikbaar (bijvoorbeeld PCI, DSS). U kunt uw opgeslagen kaart identificeren aan de hand van de laatste vier cijfers.

Herroepingsrecht

(1) Als u een boeking maakt voor de diensten die via de site of de diensten worden aangeboden, zullen de volgende instructies u informeren over uw herroepingsrecht.

 

U kunt dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden opzeggen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na het sluiten van het contract.

 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u mij vertellen:

Jasmin Pamminger, Gravenhuisstraat 39, 9200 Grembergen, België

+32 (0) 487 547757

gezondheid.jasmin@gmail.com

u informeren over uw beslissing om u uit dit contract terug te trekken door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief per post of e-mail).

Om de herroepingstermijn te halen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u - zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw annulering - alle betalingen terugbetalen die al van u zijn ontvangen. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft geautoriseerd; in ieder geval zullen er voor een dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Als de gewenste start van de service binnen de herroepingsperiode valt, moet u ons een passend bedrag betalen dat overeenkomt met het aandeel van de reeds geleverde services (in verhouding tot de totale omvang van de services die in de overeenkomst worden geleverd) op het moment dat u ons informeert. ons over de uitoefening van het herroepingsrecht hebben u geïnformeerd over deze overeenkomst.

Aflopen van de herroepingstermijn

(1) Het herroepingsrecht vervalt in het geval van overeenkomsten voor het verlenen van diensten (bijv. Training of coaching) als we de contractueel overeengekomen diensten volledig hebben geleverd en pas zijn begonnen met het leveren van de diensten nadat u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd en tegelijkertijd hebben bevestigd dat u weet dat uw herroepingsrecht vervalt zodra wij onze diensten volledig hebben verleend.

(2) Als u een herroepingsrecht heeft, kunt u het volgende herroepingsformulier gebruiken om dit recht uit te oefenen. Dit is echter niet absoluut noodzakelijk.

Toegestaan ​​gebruik

(1) Onze diensten worden u ter informatie verstrekt en alleen voor privé, niet-commercieel gebruik. Wanneer u onze services gebruikt, moet u zich houden aan deze voorwaarden en alle toepasselijke wetten.

(2) Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze algemene voorwaarden, is het niet toegestaan:

(i) onze diensten op een onwettige of frauduleuze manier gebruiken (inclusief inbreuk op de rechten van derden) of met het doel persoonlijke gegevens te verzamelen of zich voor te doen als andere gebruikers;

(ii) onze kennisgevingen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten wijzigen of gebruiken of de beveiligingsgerelateerde functies van onze services verstoren;

(iii) onze diensten op enigerlei wijze gebruiken om inhoud te manipuleren of te vervalsen of de integriteit en correctheid van inhoud te ondermijnen, of actie te ondernemen om een ​​deel van onze diensten te verstoren, te beschadigen of te onderbreken;

(iv) onze diensten gebruiken om materiaal te verzenden, ontvangen, uploaden / plaatsen en downloaden dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen; (v) onze services gebruiken om ongevraagde of ongeautoriseerde reclame- of promotiemateriaal te verzenden of de verzending te vergemakkelijken;

(vi) onze services gebruiken om gegevens te verzenden of gegevens te uploaden naar onze services die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsaanslagregistratie, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevatten die de werking van computersoftware of -hardware kunnen veroorzaken zou moeten beïnvloeden

(vii) om robots, spiders, andere automatische apparaten of handmatige processen te gebruiken om onze website of andere webpagina's of de inhoud van onze diensten te controleren of te kopiëren, of om netwerkbewakingssoftware te gebruiken om de architectuur van onze diensten te bepalen of om gebruik te verkrijgen data uit onze diensten halen; (viii) gedrag vertonen dat het gebruik van onze diensten door andere gebruikers beperkt of verhindert, of

(ix) om onze diensten te gebruiken voor commerciële doeleinden of in verband met enige commerciële activiteit die wordt uitgevoerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U stemt ermee in om volledig met ons samen te werken bij het onderzoeken van activiteiten die deze algemene voorwaarden naar verluidt of feitelijk schenden.

Intellectuele eigendomsrechten

(1) Onze diensten en aanverwante inhoud (en alle afgeleide werken of verbeteringen daarvan), in het bijzonder met betrekking tot alle teksten, illustraties, bestanden, afbeeldingen, software, scripts, grafieken, foto's, geluiden, muziek, video's, informatie, inhoud, materialen, producten, services, URL's, technologie, documentatie, handelsmerken, servicemerken, merknamen en handelsopmaak, en interactieve functies, en alle intellectuele eigendomsrechten daarop, zijn eigendom van of in licentie gegeven door ons (gezamenlijk: 'onze intellectuele eigendomsrechten' ) en geen van de formuleringen in deze voorwaarden geeft u rechten met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten. Tenzij hier uitdrukkelijk vermeld of vereist door dwingende wettelijke bepalingen voor het gebruik van de diensten, verwerft u geen rechten, aanspraken of belangen in onze intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend, zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

(2) Als de aangeboden diensten die u hebt geboekt het gebruik van digitale inhoud, zoals muziek of video's, vereisen of omvatten, krijgt u de rechten zoals uiteengezet met betrekking tot dergelijke boekingen op de site.

Afwijzing van garanties voor gebruik van de site en services

De diensten, onze intellectuele eigendomsrechten en alle informatie, materialen en inhoud die in verband daarmee ter beschikking worden gesteld en kosteloos ter beschikking van de gebruikers worden gesteld, worden geleverd zonder garantie van gebreken en beschikbaarheid en zonder enige vorm van garantie, expliciet of stilzwijgend (garanties van geschiktheid voor een specifiek doel of garanties met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid en uitvoering van onder meer onze diensten) die worden verstrekt - met uitzondering van gevallen van opzettelijk verzuim om defecten bekend te maken. We kunnen niet garanderen dat gratis services worden geleverd zonder onderbreking of fout, of dat ze aan uw eisen voldoen. Toegang tot de diensten en de site kan worden opgeschort of beperkt vanwege reparaties, onderhoudswerkzaamheden of updates. De garantie voor de aangeboden diensten, die u bij ons heeft besteld, zoals hierboven beschreven in de sectie "Garantie voor aangeboden diensten", blijft onaangetast.

vrijstelling

U stemt ermee in om ons te verdedigen en ons te vrijwaren van en tegen alle feitelijke of vermeende claims, claims voor schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (met name redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Website en de Diensten die in strijd zijn met van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van in het bijzonder elk gebruik dat in strijd is met de beperkingen en vereisten uiteengezet in het gedeelte "Toegestaan ​​gebruik", tenzij deze omstandigheden niet aan u kunnen worden toegeschreven.

Beperking van aansprakelijkheid

(1) Wij zijn alleen aansprakelijk in geval van opzet, grove nalatigheid, nalatig letsel aan leven, ledematen, gezondheid of licht nalatige schending van een essentiële contractuele verplichting, en alleen in het geval van betaalde diensten of aangeboden diensten. Een "wezenlijke contractuele verplichting" betekent een verplichting die essentieel is voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst en waarop u normaal gesproken vertrouwt en waar u redelijkerwijs op kunt vertrouwen. Onze aansprakelijkheid voor licht nalatige schending van een essentiële contractuele verplichting is beperkt tot het bedrag van de gebruikelijke en voorzienbare schade voor dit type contract. Onze aansprakelijkheid op grond van de Productaansprakelijkheidswet of in het geval we expliciet een garantie hebben gegeven, blijft onaangetast.

(2) De bovenstaande bepalingen zijn van toepassing op onze contractuele (inclusief aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven) en niet-contractuele aansprakelijkheid (inclusief aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad), evenals voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit transacties vóór het sluiten van een contract (culpa in contrahendo). Ze gelden ook ten gunste van onze directeuren, leidinggevenden of andere wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangende agenten.

Wijziging van voorwaarden en diensten; houding

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen om wijzigingen in de wet of aanvullende functies weer te geven die we mogelijk introduceren of terwijl we ons bedrijf op een andere manier ontwikkelen. Lees deze voorwaarden daarom regelmatig en in ieder geval tijdens het boekingsproces bij het boeken. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing op elke nieuwe bestelling die u plaatst na de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden. Als de doorlopende services die u gebruikt, worden beïnvloed door de wijzigingen in de voorwaarden, zullen we naar behoren rekening houden met uw legitieme belangen. Wij zullen u tijdig van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen. De wijzigingen worden geacht door u te zijn geaccepteerd als u binnen twee maanden na deze melding geen bezwaar maakt tegen deze wijzigingen. In ons bericht zullen wij u hierop wijzen. Als u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, hebben wij een bijzonder recht op beëindiging - zonder verdere verplichtingen jegens u - die ingaat op de datum waarop de wijzigingen van kracht worden.

 

We kunnen de services wijzigen, de levering van de services of een of meer functies van de aangeboden services stopzetten of de services beperken. Wij kunnen de toegang tot de diensten zelf permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten - zonder opgave van redenen en zonder verdere verplichtingen. Indien dit onder de gegeven omstandigheden mogelijk is, zullen wij u daar tijdig van op de hoogte stellen en bij het treffen van dergelijke maatregelen rekening houden met uw gerechtvaardigde belangen.

Links naar websites van derden

De services kunnen links bevatten waarmee u de site kunt verlaten. Tenzij anders vermeld, vallen de gelinkte sites buiten onze controle en zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site, voor links op een gelinkte site of voor enige wijzigingen of updates van dergelijke sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor transmissies die worden ontvangen van een gelinkte website. Links naar websites van derden worden alleen ter informatie aangeboden. Het feit dat we links naar andere websites hebben toegevoegd, betekent niet dat we hun eigenaars of hun inhoud onderschrijven.

Toepasselijk recht

(1) Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de [Bondsrepubliek Duitsland] (zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen) en moeten dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

 

(2) De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), beschikbaar op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Houd er rekening mee dat we niet verplicht zijn om geschillen met consumenten op te lossen voor instanties voor alternatieve geschillenbeslechting.

DIVERSEN

(1) Een verklaring van afstand door een van de partijen met betrekking tot een schending of vertraging onder deze algemene voorwaarden vormt geen verklaring van afstand voor eerdere of volgende schendingen of vertragingen.

(2) De titels die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, zijn alleen bedoeld voor een beter begrip, er wordt geen juridische betekenis aan gegeven.

(3) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt, als een deel van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, overeengekomen dat dit deel van de algemene voorwaarden zal worden verwijderd en dat de overige algemene voorwaarden onaangetast blijven. volledig effect.

(4) Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming kunt u uw overeenkomst met ons onder deze algemene voorwaarden noch uw contractuele rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk overdragen.

(5) Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en ons in verband met de diensten en het boeken van aangeboden diensten.

(6) De bepalingen van deze algemene voorwaarden, die naar hun aard bedoeld zijn om een ​​dergelijke handeling van onze kant te overleven, blijven van kracht, in het bijzonder met betrekking tot bepalingen inzake schadevergoeding, vrijwaringen, uitsluitingen van aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsbeperkingen en deze sectie "Diversen".

Contact

Om contact met ons op te nemen kunt u een e-mail sturen naar:

Jasmin Pamminger

Gravenhuisstraat 39, 9200 Grembergen, België

health.jasmin@gmail.com

bottom of page